Inwestowanie na rynku nieruchomości oraz w lokale oferowane w systemie condohoteli i aparthoteli wiąże się z określonym ryzykiem inwestycyjnym, dotyczącym oferowanego produktu, a nadto działalnością dewelopera, operatora oraz ich otoczeniem rynkowym.

Materiały oferowane przez Dewelopera oraz Najemcę nie stanowią żadnej rekomendacji zawarcia umów, a Nabywca powinien samodzielnie dokonać oceny Przedsięwzięcia Inwestycyjnego i związanego z nim ryzyka.

Nabywca nabywający Lokal w ramach Przedsięwzięcia Inwestycyjnego nabywa od Dewelopera prawo własności odrębnego lokalu niemieszalnego (z własną, wyodrębnioną księgą wieczystą, która zostanie założona dla Lokalu) wraz ze związanym z Lokalem udziałem w prawie własności nieruchomości wspólnej.

Nabywca (wynajmujący) zawiera z Najemcą umowę najmu Lokalu na czas oznaczony 10 lat.

Nabywca musi liczyć się z możliwością ewentualnego spadku wartości Lokalu w czasie, jak też nieuzyskania zamierzonego wyniku inwestycyjnego, w związku z zaangażowaniem w condo system. Należy bowiem podkreślić, że nabycie nieruchomości jest zazwyczaj inwestycją długoterminową, zatem decydując się na nabycie Lokalu należy mieć na uwadze, że sytuacja na rynku nieruchomości jest zmienna i zależy od wielu czynników gospodarczych. Sprzyjająca w momencie nabycia Lokalu koniunktura nie oznacza, że w przyszłości będzie ona równie korzystna.

Decydując się na zakup Lokalu od Dewelopera oraz zawarcie umowy najmu Lokalu z Najemcą, Deweloper i Najemca proszą o weryfikację przez Nabywcę w szczególności następujących parametrów Przedsięwzięcia Inwestycyjnego, które mogą przyczynić się do nawiązania współpracy z Deweloperem i Najemcą lub też rezygnacji z takiej współpracy, tj.:

1) lokalizacja Przedsięwzięcia Inwestycyjnego;

2) status prawny nieruchomości, na której zostanie zrealizowane Przedsięwzięcie Inwestycyjne;

3) sposób finansowania Przedsięwzięcia Inwestycyjnego;

4) treść, w tym przedmiot, umowy przedwstępnej sprzedaży z Deweloperem;

5) treść, w tym przedmiot, umowy najmu z Najemcą;

6) doświadczenie Dewelopera i Najemcy, w tym ich wspólników i osób, reprezentujących Dewelopera i Najemcę;

7) oczekiwane wyniki inwestycyjne.